دوره 8، شماره 4 - ( 11-1400 )                   جلد 8 شماره 4 صفحات 81-66 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:   (2334 مشاهده)
هدف: در این پژوهش به بررسی تبیین اثر سبز شدن مزیت رقابتی پورتر در فرایند بازاریابی با تاکید بر سیستم اطلاعات بازاریابی و رفتار اطلاعاتی شرکت ها پرداخته می‌شود.
روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، بر اساس نتیجه، توسعه‌ای و ازلحاظ شیوه، کیفی است. جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان بازاریابی و زیست‌محیطی شرکت‌های نفتی بوده که از بین آن‌ها تعداد 13 نمونه به روش گلوله برفی هدفمند جهت انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب گردید. در این تحقیق برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های مصاحبه، از روش تحلیل محتوا مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد. برای این منظور ابتدا رمزهای مناسب به بخش‌های مختلف داده‌ها اختصاص‌یافته و مفاهیم تعیین گردید. سرانجام، با رمزگذاری انتخابی، مقوله‌ها پالایش‌شده و ابعاد اصلی تحقیق در قالب شرایط علی، محوری، زمینه، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها جهت تعیین چگونگی سبز شدن مزیت رقابتی پورتر در فرایند بازاریابی پدیدار شد.  
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، رفتارهای کارآفرینانه و عوامل مدیریتی زمینه بازاریابی سبز پایدار و بعد از آن مسئولیت اجتماعی سبز را برای شرکت‌های نفتی فراهم می‌نماید. در این میان چابکی سازمان راه را برای بازاریابی سبز پایدار و مسئولیت اجتماعی هموارتر می‌نماید. بازاریابی سبز نیز با تأثیر از قابلیت‌های شرکت، عوامل تولید و عوامل محیطی باعث جایگاه‌یابی سبز و نهایتاً مزیت رقابتی سبز برای شرکت و مشتریان می‌گردد.
نتیجه‌گیری: بنابراین نتایج نشان داد، فرایند بازاریابی سبز، فرایند پیچیده‌ای است که با تأثیر بر چابکی سازمان، رفتار کارآفرینانه و عوامل مدیریتی موجب جایگاه‌یابی سبز و در نهایت، مزیت رقابتی سبز برای شرکت و مشتریان می‌گردد
متن کامل [PDF 604 kb]   (563 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Afshar Safavi, M.J., Shojaei Baghini, G., Rostami, M.R. (2021). Identifying effective factors in the competitiveness of print media with social networks for survival, Journal of Human Information Interaction, Volume 8, 1, 58-72. (Persian)
2. Akbari, M., Althea, S. H., Sadeghpour, P. (2016). The Impact of Green Marketing on Customer Purchasing Intent with the Mediating Role of Corporate Social Responsibility and Product Image, Journal of Business Reviews, Volume 13, 73, 34-44. (Persian)
3. Awad, T. (2011). Environmental segmentation alternatives: buyers' profiles and implications, Journal of Islamic Marketing, 2, pp. 55-73. [DOI:10.1108/17590831111115240]
4. Ayazzadeh Shirazi, R. (2011). Investigating the Impact of Outsourcing Strategy on Creating Competitive Advantage with Porter Model Approach in Zamyad Company, M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (Persian)
5. Barney, J.B. (1999). Looking inside for competitive Advantage, Academy of Management CoX Executive, Vol 1, pp.13-27.
6. Beigzadeh, A. H., Askari, A., Naami, A., & Rousta, A. (2020). Presenting a local model of guerrilla marketing in small and medium-sized businesses in Iran based on the theory of corporate information behavior, Journal of Human Information Interaction, 6, 4, 50-64. (Persian)
7. Bigdeli, Z., Pourmousavi, Z. (2018). Investigating the information-seeking behavior of everyday life and information environments of Armenians in Tehran, Journal of Human Information Interaction, 4, 4, 52-63. (Persian).
8. Beiraghipanah, E., Askari, A., Naami, A., & Rousta, A. (2020). Presenting a local marketing model with emphasis on consumers' attitudes in order to buy Iranian products with a customer information behavior approach. Human Information Interaction, 7(2), 0-0.
9. Cao, Guangming., Duan, Yanqing., Cadden, Trevor. (2019). The link between information processing capability and competitive advantage mediated through decision-making effectiveness, International Journal of Information Management, Volume 44, February 2019, 121-131. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2018.10.003]
10. Chang, Kuo-Chien., Hsu, Chia-Lin., Hsu, Ya-Ti., Chen, Mu-Chen. (2019). How green marketing, perceived motives and incentives influence behavioral intentions, Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 49, July 2019, 336-345. [DOI:10.1016/j.jretconser.2019.04.012]
11. Chen, Qian., Lu, Yaobin., Gong, Yeming (Yale)., Tang, Qing. (2018). Why do users resist service organization's brand mobile apps? The force of barriers versus cross-channel synergy, International Journal of Information Management, Available online 22 November 2018, In press.
12. Chen, Y. S. (2010) The drivers of green brand equity: Green brand image, green satisfaction, and green trust. Journal of Business Ethics 93 (2): 307-319. [DOI:10.1007/s10551-009-0223-9]
13. Cheraghi, M. (2016). Investigating the effect of green marketing tools on the intention to buy green products (Case study: gas-powered vehicles in Khorram Dareh city), Master Thesis in Business Management, Higher Education Institute, Khorram Dare Branch. (Persian)
14. Dangelico, Rosa Maria & Pontrandolfo, Pierpaolo. (2009). From green product definitions and classifications to the Green Option Matrix. Journal of Cleaner Production, 1608-1628. [DOI:10.1016/j.jclepro.2010.07.007]
15. Ebrahimi, T. (2017). Investigating the Relationship between Marketing Performance and Competitive Advantage among Employees of National Banks in Fars Province, Master Thesis in Industrial Management, and Islamic Azad University of Marvdasht. (Persian)
16. Eftekhar, Z., Ziaee, S., & Sharif Moghadam, H. (2019). Information-seeking behaviors in Islamic sciences research: a case study in theological fields, Journal of Human Information Interaction, 5, 5, 4, 64-76. (Persian)
17. Heydari, G., Bigdeli, Z., Mokhtari, B., & Khademi, R. (2017). Identification and analysis of business information behavior of companies located in Khuzestan Science and Technology Park: A qualitative study, Journal of Human Information Interaction, 4, 2, 88-107. (Persian)
18. Hosseini, Y., Ziaei, A. (2014). The Impact of Demographic Characteristics on Environmental Knowledge and Consumer Supportive Behaviors of Consumers, Journal of Business Management Perspective, Volume 13, 19, 185-206. (Persian)
19. Ko, E., Taylor, C., Sung, H., Lee, J., Wagner, U., Navarro, D., Wang, F. (2012). Global marketing segmentation usefulness in the sportswear industry. Journal of Business Research. 65:1565-1575. [DOI:10.1016/j.jbusres.2011.02.041]
20. Mau, H. (1999). Creation and Preemption for Competition Advantage, Management Decision, vol.37, p.259. [DOI:10.1108/00251749910264497]
21. Mohammad Ismail, S., & Naimi, J. (2017). Clustering and comparative study of information needs and information seeking behavior of scholars in the field and university of Khorasan Razavi province with the neural network algorithm Article, Journal of Human Information Interaction, 12, 90 - 103. (Persian).
22. Mohsen, A., Afshin, D., & Rousta, A. (2021). Explaining Brand Equity on Increasing Market Share based on Information Seeking and Infor-mation Behavior of Customers (Case study: Kish Commercial Centers). Human Information Inter-action, 8(3), 0-0.
23. Nadanyiova, Margareta., Kicova, Eva., Rypakova, Martina. (2015). Green Marketing and its Exploi-tation in Slovak Companies, Procedia Economics and Finance, Volume 26, 2015, 219-226. [DOI:10.1016/S2212-5671(15)00820-5]
24. Norm Borin, D., Cerf, C., Krishnan, R. (2011). Consumer effects of environmental impact in product labeling. Journal of Consumer Marketing, 28, 76-86. [DOI:10.1108/07363761111101976]
25. Papadas, Karolos-Konstantinos., Avlonitis, George J., Carrigan, Marylyn. Piha, Lamprini. (2019). The interplay of strategic and internal green marketing orientation on competitive advantage, Journal of Business Research, Volume 104, November 2019, 632-643. [DOI:10.1016/j.jbusres.2018.07.009]
26. Polonsky M.J and Rosenberger, P. (2001). Reeval-uating Green Marketing: a Strategic approach, Journal of Business /September October. [DOI:10.1016/S0007-6813(01)80057-4]
27. Porter, Michael E. (1990). The competitive ad-vantage of nation, New York: The Free Press, http://asesoriainternacional.com.
28. Porter, Michael. E. (1998). The Competitive Ad-vantage: Creating and Sustaining Superior Per-formance. Business & Economics. New York, MacMillan, Inc.
29. Porter, Micheal E. (1999). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Compet-itors, Free Press, New York.
30. Ranaei Kurdsholi, H., Yari Buzanjani, A. (2012). Investigating the Impact of Green Marketing Mix on Consumers' Green Purchase Decision (Case Study: Consumers of Pegah Dairy Products in Shiraz), Journal of Modern Marketing Research, 2, Issue 1, (4), 162-92. (Persian)
31. Rex, E., Baumann, H. (2007). Beyond ecolabels: What green marketing can learn from conventional marketing, Journal of cleaner production, Vol. 15, pp. 567-576. [DOI:10.1016/j.jclepro.2006.05.013]
32. Ruzeviciute, R,. Ruzevicius, J (2010). Brand equity integrated evaluation model: consumer-based ap-proach. Economics and management.،15:719-725.
33. Sherman, Rose O. (2018). Cultivating a Leadership Brand, Nurse Leader, Volume 16, and Issue 2, April 2018, 80-81. [DOI:10.1016/j.mnl.2018.01.001]
34. Singjai, Komkrit., Winata, Lanita., Kummer, Tyge-F. (2018). Green initiatives and their competitive advantage for the hotel industry in developing countries, International Journal of Hospitality Management, Volume 75, September 2018, 131-143. [DOI:10.1016/j.ijhm.2018.03.007]
35. Solomon, M.R. (2006). Consumer Behaviour: Buy-ing, Having, and Being. Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ.
36. Tan, B.C., & Lau, T.C. (2010). Attitude towards the Environment and Green Products: Consumers' Perspective, Management Science and Engineer-ing, Vol. 4, pp. 27-39.
37. Vance, A., Siponen, M., & Pahnila, S. (2012). Mo-tivating IS security compliance: insights from habit and protection motivation theory. Infor-mation & Management, 49 (3-4), 190-198. [DOI:10.1016/j.im.2012.04.002]
38. Wilson, T. D. (2000). Human Information Behav-ior. Information Science. 3 (2); 49-65.
39. Yilmaz Burca Selin. (2008). Competitive Ad-vantage Strategies for SMEs: A case study in tourist sector, Dokuz Eylul University, Turkey, 157- 171.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.