:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی فرآیند یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی بر اساس مدل مارکوارت
منصور ترکیان تبار
دانشگاه ازاد اسلامی
چکیده:   (150 مشاهده)
هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی فرآیند یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی بر اساس مدل مارکوارت به انجام رسیده است. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری شامل 552 نفر از کتابداران کتابخانه‌های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 227 نفر برآورد گردید. برای گردآوری داده¬های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش پنج مولفه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارکوارت (پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و بکارگیری فناوری) استفاده شد. داده¬های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماریSPSS26 و بهره¬گیری از فرمول¬های آماری کلموگروف اسمیرنف، آلفای کرونباخ و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد یادگیری سازمانی در کتابخانه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از وضعیت مطلوبی برخوردار است و این وضعیت در مورد هر پنج مولفه مورد بررسی (پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و بکارگیری فناوری) نیز مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: اگر چه نتیجه این پژوهش نشان از مطلوب بودن وضعیت یادگیری سازمانی در کتابخانه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دارد با این حال استمرار این نوع یادگیری به جهت تغییر و تحولات فراوانی که در جهان امروز شاهد آن هستیم برای تمامی سازمان ها به ویژه انواع کتابخانه ها یک ضرورت اساسی است.
واژه‌های کلیدی: یادگیری، یادگیری سازمانی، کتابخانه های دانشگاهی، مدل مارکوارت
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها