:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی ساختار درونی الگوی اطلاع یابی الیس به منظورارائه هنجار فارسی ابزار اطلاع یابی در وب
زیور صباغی نژاد، عبدالرضا خلف کعب عمیری، احمد فخری
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
چکیده:   (155 مشاهده)
هدف: این پژوهش به ارزیابی ساختار درونی الگوی اطلاع یابی الیس در جامعه دانشجویان با هدف ارائه هنجار فارسی صورت گرفت.
روش ها: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و به روش پیمایشی- مقطعی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 انجام گردید. جامعه پژوهش 280 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تهیه شده بر اساس الگوی رفتار اطلاع یابی الیس با 41 سوال است. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 و Amos نسخه 24 انجام گرفت.
نتایج: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی با چرخه واریماکس به شناسایی 5 عامل شناسایی، تایید و سازماندهی؛ نظارت، حفظ و استخراج؛ ربط و پیوندیابی؛ دسترس پذیری و به روز بودن و عامل اعتباریابی منجر شد. الگوی پنج عاملی استخراج شده بیش از 66 درصد از تغییرات رفتار اطلاع یابی را تبیین می کند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده برازش مطلوب الگوی استخراج شده است. کلیه عوامل از همسانی مطلوبی برخوردار بودند و آلفای کرونباخ کلی ابزار 97/0 به دست آمد.
نتیجه گیری: الگوی پنج عاملی رفتار اطلاع یابی در وب، یک ابزار خودگزارشی جدید برای ارزیابی ماهیت رفتار اطلاع یابی کاربران دانشگاهی در وب است. این الگو از نظر محتوایی و گویه های مورد استفاده، تقریبا مبتنی بر الگوی اطلاع یابی الیس است ولیکن از نظر خرده مقیاس با آن متفاوت است.
 
واژه‌های کلیدی: کلیدواژه ها: الگوی اطلاع یابی الیس، هنجاریابی، اعتبارسنجی، رفتار اطلاع یابی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها