تعامل انسان و اطلاعات- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
مدیر مسئول
نصرت ریاحی نیا
استاد، دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
وب سایت: cvs.khu.ac.ir/riahinia.htm
پست الکترونیکی: sara_purriahi [at] yahoo.com
سردبیر
نصرت ریاحی نیا
استاد، دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش‌شناسی
وب سایت: cvs.khu.ac.ir/riahinia.htm
پست الکترونیکی: sara_purriahi [at] yahoo.com
عضو هیات تحریریه
غلامرضا فدایی
استاد، دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش‌شناسی
پست الکترونیکی: ghfadaie [at] ut.ac.ir
عضو هیات تحریریه
محمدرضا داورپناه
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش‌شناسی
وب سایت: davarpanah.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: davarpanah [at] um.ac.ir
 عضو هیات تحریریه
زاهد بیگدلی
استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش‌شناسی
پست الکترونیکی: bigdeli-zahed [at] yahoo.com
عضو هیات تحریریه
پـروین کـدیـور
استاد، دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی:  آموزشی روانشناسی تربیتی
پست الکترونیکی:  kadivar [at] khu.ac.ir
عضو هیات تحریریه
محسن نوکاریزی
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش‌شناسی
وب‌سایت: http://mnowkarizi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
پست الکترونیکی:   [at] um.ac.irmnowkarizi
عضو هیات تحریریه
حسن رستگارپور
دانشیار، دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکنولوژی آموزشی
پست الکترونیکی: h_rast۱ [at] yahoo.com
عضو هیات تحریریه
نصرت ریاحی نیا
استاد، دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش‌شناسی
وب سایت: cvs.khu.ac.ir/riahinia.htm
پست الکترونیکی: sara_purriahi [at] yahoo.com
عضو هیات تحریریه
فریده عصاره
استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش‌شناسی
وب سایت: www.fosareh.net/
پست الکترونیکی: osareh.f [at] fosareh.net
عضو هیات تحریریه
فاطمه فهیم نیا
دانشیار، دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیکی: fahimnia [at] ut.ac.ir
عضو هیات تحریریه
حمیدرضا جمالی مهموئی
دانشیار، دانشگاه دانشگاه چارلز استوارت استرالیا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش‌شناسی
وب‌سایت: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=BsE_HcIAAAAJ
پست الکترونیکی: hjamali [at] csu.edu.au
عضو هیات تحریریه
محمد حسن‌زاده
استاد، دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات
وب سایت: https://www.modares.ac.ir/~hasanzadeh
پست الکترونیکی: hasanzadeh [at] modares.ac.ir
مدیر داخلی
علی عظیمی
دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیکی: azimia [at] gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه تعامل انسان و اطلاعات:
http://hii.khu.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب