دوره 10، شماره 3 - ( 8-1402 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 114-96 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Soleimani A, kazemi Z, aghaei M, ghorbani Z. The role of brand trust and brand attitude in the impact of social media marketing on purchase intention. Human Information Interaction 2023; 10 (3)
URL: http://hii.khu.ac.ir/article-1-3118-fa.html
سلیمانی اقدس، کاظمی زهره، آقایی محمد، قربانی زهرا. نقش اعتماد برند و نگرش برند در تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید. تعامل انسان و اطلاعات. 1402; 10 (3)

URL: http://hii.khu.ac.ir/article-1-3118-fa.html


گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
چکیده:   (657 مشاهده)
هدف: رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان یک ابزار قدرتمند و موفق بازاریابی، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا فعالیت‌ها و تعامل بین مصرف‌کنندگان را با اوقات خوش‌تر از گذشته به برند پیوند دهند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان از طریق اعتماد برند و نگرش برند می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی، پیمایشی می‌باشد. همچنین برای گردآوری داده‌ها از روش کمی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، صرف‌کنندگان برندهای لوکس پاتن جامه، چرم مشهد، سالیان، دنیس تریکو، نوین چرم در  ایران می‌باشد. حجم نمونه تعداد 384 نفر از مصرف‌کنندگان بوده و باتوجه‌به نامحدودبودن جامعه آماری و همچنین غیرممکن‌بودن دسترسی به تمام جامعه موردنظر، از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر و نرم‌افزار آموس برای بررسی روابط بین ابعاد و شاخص‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بازاریابی رسانه‌های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند و نگرش برند دارد. علاوه بر این، اعتماد به برند و نگرش برند تأثیر مثبت و قابل‌توجهی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان دارند؛ همچنین بازاریابی رسانه‌های اجتماعی به‌واسطه اعتماد برند و نگرش برند بر قصد خرید تأثیر می‌گذارد.
نتیجه‌گیری: مدیران بازاریابی باید فعالیت‌های مختلف بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی را برای نام تجاری خود در سایتهای رسانه‌های اجتماعی موردتوجه قرار دهند و در چنین فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند تا بر نگرش و اعتماد مصرف‌کننده نسبت به برند تأثیر مثبت گذارند.
متن کامل [PDF 835 kb]   (145 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Baker, E. W., Hubona, G. S., & M., Srite, Does "being there" matter? The impact of web-based and virtual world's shopping experiences on consumer purchase attitudes, Information & Management, 56(7), 2019, 103153. [DOI:10.1016/j.im.2019.02.008]
2. [2] Prasad, S., Garg, A., & Prasad, S., Purchase decision of generation Y in an online environment. Marketing Intelligence & Planning, 37(4), 2019, 372-38. [DOI:10.1108/MIP-02-2018-0070]
3. [3] Zhou, R., Wang, X., Shi, Y., Zhang, R., Zhang, L., & Guo, H., Measuring e-service quality and its importance to customer satisfaction and loyalty: an empirical study in a telecom setting, Electronic Commerce Research, 19(3), 2019, 477-499. [DOI:10.1007/s10660-018-9301-3]
4. [4] Ahmed, M. A., & Zahid, Z., Role of social media marketing to enhance CRM and brand equity in terms of purchase intention, Asian Journal of management research, 4(3), 2014, 533-549.
5. [5] Abzari, M., Ghassemi, R. A., & Vosta, L. N., Analysing the effect of social media on brand attitude and purchase intention: The case of Iran Khodro Company, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 2014, 822-826. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.07.483]
6. [6] Zollo, L., Filieri, R., Rialti, R., & Yoon, S., Unpacking the relationship between social media marketing and brand equity: The mediating role of consumers' benefits and experience, Journal of Business Research, 117, 2020, 256-267. [DOI:10.1016/j.jbusres.2020.05.001]
7. [7] Chu, S.-C., Kamal, S., & Kim, Y., Re-examining of consumers' responses toward social media advertising and purchase intention toward luxury products from 2013 to 2018: A retrospective commentary, Journal of Global Fashion Marketing, 10(1), 2019, 81-92. [DOI:10.1080/20932685.2018.1550008]
8. [8] Kudeshia, C., & Kumar, A., Social eWOM: does it affect the brand attitude and purchase intention of brands?, Management Research Review, 40(3), 2017, 310-330.‌ [DOI:10.1108/MRR-07-2015-0161]
9. [9] Yazdanian, N., Ronagh, S., Laghaei, P., & Mostafshar, F., The mediation roles of purchase intention and brand trust in relationship between social marketing activities and brand loyalty, International Journal of Business Intelligence and Data Mining, 15(4), 2019, 371-387. [DOI:10.1504/IJBIDM.2019.102807]
10. [10] Ottaway, L., Typeface appropriateness and its impact on wine purchase intent and brand credibility, Wichita State University, 2020.
11. [11] An, J., Do, D. K. X., Ngo, L. V., & Quan, T. H. M., Turning brand credibility into positive word-of-mouth: integrating the signaling and social identity perspectives, Journal of Brand Management, 26(2), 2019, 157-175. [DOI:10.1057/s41262-018-0118-0]
12. [12] Rosli, N., Che-Ha, N., & Ghazali, E. M., The influence of hotel attributes on brand attachment and post-consumption outcomes: The mediating effects of brand credibility, International Journal of Business and Society, 21(1), 2020, 313-333. [DOI:10.33736/ijbs.3255.2020]
13. [13] Rambocas, M., Kirpalani, V. M., & Simms, E., Brand equity and customer behavioral intentions: a mediated moderated model, International Journal of Bank Marketing, 2018. [DOI:10.1108/IJBM-09-2016-0139]
14. [14] Setiawan, R., Nurhasan, R., Hurriyati, R., & Wibowo, L. A., Brand Credibility vs Brand Image: A Case Study of Gojek Customers' Loyalty, Paper presented at the Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology, 2020, 50-52. [DOI:10.2991/assehr.k.201021.012]
15. [15] Singh, R. P., & Banerjee, N., Exploring the influence of celebrity worship on brand attitude, advertisement attitude, and purchase intention, Journal of Promotion Management, 25(2), 2019, 225-251. [DOI:10.1080/10496491.2018.1443311]
16. [16] Nobar, H. B. K., Kalejahi, H. K., & Rostamzadeh, R., Impact of social media marketing activities on brand equity and brand commitment in the leather industry, International Journal of Business Excellence, 20(2), 2020, 191-204. [DOI:10.1504/IJBEX.2020.105346]
17. [17] Canovi, M., & Pucciarelli, F., Social media marketing in wine tourism: winery owners' perceptions, Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(6), 2019, 653-664. [DOI:10.1080/10548408.2019.1624241]
18. [18] Yadav, M., & Rahman, Z., The influence of social media marketing activities on customer loyalty: A study of e-commerce industry, Benchmarking: An International Journal, 25(9), 2018, 3882-3905.‌ [DOI:10.1108/BIJ-05-2017-0092]
19. [19] Ebrahim, R. S., The role of trust in understanding the impact of social media marketing on brand equity and brand loyalty, Journal of Relationship Marketing, 19(4), 2020, 287-308. [DOI:10.1080/15332667.2019.1705742]
20. [20] Jacobson, J., Gruzd, A., & Hernández-García, Á., Social media marketing: Who is watching the watchers?, Journal of Retailing and Consumer Services, 53, 2020. [DOI:10.1016/j.jretconser.2019.03.001]
21. [21] Laksamana, P., Impact of social media marketing on purchase intention and brand loyalty: Evidence from Indonesia's banking industry, International Review of Management and Marketing, 8(1), 2018, 13-18.
22. [22] Cheung, M. L., Pires, G., & Rosenberger, P. J., The influence of perceived social media marketing elements on consumer-brand engagement and brand knowledge, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2020. [DOI:10.1108/APJML-04-2019-0262]
23. [23] PUSPANINGRUM, A., Social Media Marketing and Brand Loyalty: The Role of Brand Trust, The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(12), 2020, 951-958. [DOI:10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.951]
24. [24] Bhandari, M., & Rodgers, S., What does the brand say? Effects of brand feedback to negative eWOM on brand trust and purchase intentions, International Journal of Advertising, 37(1), 2018, 125-141. [DOI:10.1080/02650487.2017.1349030]
25. [25] Mainardes, E. W., & Cardoso, M. V., Effect of the use of social media in trust, loyalty and purchase intention in physical stores, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 29(4), 2019, 456-477. [DOI:10.1080/09593969.2019.1583593]
26. [26] Alfeel, E., Student, M., & Ansari, Z. A., The Impact of Social Media Marketing on Consumer Purchase Intention, Consumer Survey in Saudi Arabia, 56(1), 2019, 13-22.‌
27. [27] Dhurup, M., van Schalkwyk, P., & Tsautse, V. J., The Relationship Between Brand Identification, Brand Trust, Brand Commitment And Brand Loyalty: Evidence from Supermarket Store Food Brands, International Journal of Business and Management Studies, 10(2), 2018, 166-182.
28. [28] Yin, X., Wang, H., Xia, Q., & Gu, Q., How social interaction affects purchase intention in social commerce: A cultural perspective, Sustainability, 11(8), 2019, 2423. [DOI:10.3390/su11082423]
29. [29] Chae, H., Kim, S., Lee, J., & Park, K., Impact of product characteristics of limited edition shoes on perceived value, brand trust, and purchase intention; focused on the scarcity message frequency, Journal of Business Research, 120, 2020, 398-406. [DOI:10.1016/j.jbusres.2019.11.040]
30. [30] Taute, H. A., Sierra, J. J., Carter, L. L., & Maher, A. A., A sequential process of brand tribalism, brand pride and brand attitude to explain purchase intention: a cross-continent replication study, Journal of Product & Brand Management, 2017. [DOI:10.1108/JPBM-08-2016-1289]
31. [31] Yu, M., Liu, F., Lee, J., & Soutar, G., The influence of negative publicity on brand equity: attribution, image, attitude and purchase intention, Journal of Product & Brand Management, 2018. [DOI:10.1108/JPBM-01-2017-1396]
32. [32] Lee, E.-B., Lee, S.-G., & Yang, C.-G., The influences of advertisement attitude and brand attitude on purchase intention of smartphone advertising, Industrial Management & Data Systems, 2017. [DOI:10.1108/IMDS-06-2016-0229]
33. [33] Jung, Y. J., & Kim, J., Facebook marketing for fashion apparel brands: Effect of other consumers' postings and type of brand comment on brand trust and purchase intention, Journal of Global Fashion Marketing, 7(3), 2016, 196-210. [DOI:10.1080/20932685.2016.1162665]
34. [34] Voramontri, D., & Klieb, L., Impact of social media on consumer behaviour, International Journal of Information and Decision Sciences, 11(3), 2019, 209-233. [DOI:10.1504/IJIDS.2019.101994]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تعامل انسان و اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Human Information Interaction

Designed & Developed by : Yektaweb